Splošni pogoji

1. Definicije

Storitve obsegajo vse storitve, ki so opredeljene na spletni strani Odeni.

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletne strani Odeni ali na kak drug način naročila storitve Odeni.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Odeni.

Stranka je vsak naročnik ali uporabnik storitev Odeni.

2. Splošna določila

Storitve Odeni opredeljujejo v nadaljevanju določeni splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev ponudnika. Navedeni pogoji poslovanja so zavezujoči za stranke, ki prek spletne strani Odeni naročajo storitve ponudnika. Stranka se mora pri naročilu storitve s pogoji poslovanja strinjati.

Splošni pogoji imajo pri naročilu storitev na spletnih straneh ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru sklenitve pisne pogodbe med ponudnikom in naročnikom ima pisna pogodba prednost pred splošnimi pogoji.

3. Sklepanje pogodbe

S ponudnikom lahko sklene pogodbo vsaka fizična ali pravna oseba z dostopom do interneta, ki na spletnih straneh Odeni odda veljavno elektronsko naročilo. Stranka lahko sklene pogodbo s ponudnikom tudi prek elektronske pošte. Pogodba v elektronski obliki je podlaga za sklenitev pogodbenega razmerja med stranko in ponudnikom.

Pogodba, za katero veljajo ti splošni pogoji, je sklenjena v trenutku, ko stranka odda elektronsko naročilo za storitve. Veljavno elektronsko naročilo skupaj s temi splošnimi pogoji sestavlja pogodbo. V primeru, da se stranka in ponudnik dogovorita drugače, veljajo pogoji, ki jih določita v pisni obliki.

Stranka se zavezuje, da bo plačila opravila pri organizaciji za plačilni promet ali banki.

Stranka pridobi pravico do naročenih storitev šele s trenutkom, ko dobi potrdilo s strani ponudnika, da je bilo njeno naročilo uspešno oddano in je opravila plačilo naročenih storitev.

4. Naročanje storitev

Stranka lahko odda naročilo za določene storitve v elektronski obliki prek spletnih strani Odeni samo v primeru, če se je pred tem registrirala kot nov uporabnik. Pri registraciji je stranka dolžna navesti resnične podatke. V primeru suma ali ugotovitve, da je stranka navedla napačne podatke, ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pogodbe s stranko ali pogodbo prekiniti in stranki dostop do sistema onemogočiti ali ga ukiniti. Če je stranka s tem na strani ponudnika povzročila nastanek škode, jo je na zahtevo ponudnika dolžna povrniti.

5. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka se obvezuje, da bo na spletnem strežniku, na katerem ji ponudnik nudi spletne storitve, poslovala v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo. Zavezuje se, da bo upoštevala obvestila in varnostna navodila ponudnika glede pogojev poslovanja.

Stranka se obvezuje, da:

ne bo pošiljala neželene elektronske pošte (spam) na naključne naslove prek poštnega strežnika ponudnika ne bo pošiljala masovnih elektronskih sporočil na spletnih straneh ne bo ponujala stvari, katerih uporaba in prodaja je prepovedana oz. za njih nima ustreznih dovoljenj bo upoštevala predpise v zvezi z avtorskim pravom in na spletni strežnik ne bo nameščala vsebin, ki kršijo pravice industrijske lastnine ali avtorske oz. sorodne pravice tretjih oseb bo o vseh spremembah podatkov, ki jih je navedla ob naročilu storitev, obvestila ponudnika najkasneje v 8 dneh po spremembi

Stranka je odgovorna za:

zaščito in uporabo uporabniških imen in gesel za dostop do storitev ponudnika vsebino storitev, ki jih na zakupljenih spletnih strežnikih ponuja zaščito osebnih in zaupnih podatkov spoštovanje moralno-etičnih norm ustreznost vsebin storitev s trenutno veljavno zakonodajo posledice uporabe storitev in podatkov ponudnik

6. Pravice in obveznosti ponudnika

Ponudnik stranki zagotavlja, da bo storitve izvedel kvalitetno.

Celotna odgovornost ponudnika pri storitvah, katere predmet so ti splošni pogoji, je omejena na znesek vrednosti storitev, ki je določena s ceno storitev. Skupna odgovornost ponudnika je največ znesek, ki ga je stranka vplačala za storitve.

Storitve ponudnika so odvisne od delovanja internetnega omrežja. Na strani strežnikov ponudnika bo narejeno vse za nemoteno delovanje ponujenih storitev. V skladu z veljavno zakonodajo in tehnologijo bo ponudnik v največji možni meri preprečeval izgubo in dostop nepooblaščenim osebam do podatkov stranke.

Ponudnik bo stranki zagotavljal kvalitetne storitve v takšnem obsegu in na način kot si je to stranka izbrala ob naročilu storitev.

O morebitnih težavah na strežnikih, kjer stranka uporablja storitev ponudnika in ki lahko vplivajo na poslovanje stranke, bo ponudnik obvestil stranko. Odpravljanje tehničnih napak na strežnikih se bo izvajalo od 22:00 do 06:00. O načrtovanih vzdrževalnih delih, ki bodo daljša od 3 ur, bo ponudnik stranko obvestil prek elektronske pošte ali na spletnih straneh Odeni vsaj 2 dni prej. Nujne tehnične napake bodo odpravljane takoj.

V primeru, da stranka ravna v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo, ima ponudnik pravico takoj in brez obvestila prekiniti pogodbo z naročnikom in onemogočiti dostop naročnika do storitev.

Ponudnik ne jamči, da bodo storitve ustrezale potrebam stranke, da bodo neprekinjene, popolnoma varne in brez napak. Uporaba vseh storitev in podatkov, pridobljenimi s storitvami je na strankino lastno odgovornost.

Ponudnik ne odgovarja za:

posredno ali neposredno škodo, ki je posledica višje sile, dejanj stranke ali dogodkov, na katere ponudnik nima vpliva vsebino spletnih strani in elektronske pošte stranke vsebino in obliko informacij, ki jih stranka posreduje tretjim osebam neposredno ali posredno škodo, nastalo zaradi nezmožnosti, neznanja ali uporabe storitev ponudnika škodo, nastalo zaradi zakasnitev ali prekinitev prenosa podatkov škodo zaradi napačnega prenosa podatkov ali zaradi tega, ker se podatki niso prenesli škodo, nastalo zaradi zlorabe strankinega uporabniškega imena ali gesla in nepooblaščene uporabe sistema škodo, nastalo zaradi prekinitve delovanja strankinih spletnih strani ali elektronske pošte posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička ali drugo škodo zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička ali drugo škodo zaradi izgube, odtujitve ali poškodbe strankinih podatkov

Ponudnik ima pravico:

od stranke zahtevati umik vsebin in storitev ali omejiti ali preprečiti dostop do njih, če je njihova vsebina sporna, škodljiva, v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo ali s temi splošnimi pogoji stranki onemogočiti ali ji ukiniti dostop do storitev in ji obračunati zakonsko predpisane zamudne obresti, če stranka ne poravna svojih obveznosti v roku, določenem na pogodbi, računu ali v teh splošnih pogojih odstraniti datoteke oz. aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo pravilno delovanje strežnika. V primeru, da se odstranitev datotek ponavlja, ima ponudnik pravico stranki začasno ukiniti dostop do storitev. stranki začasno ali trajno onemogočiti ali ji ukiniti dostop do storitev, če pošilja neželena elektronska sporočila (spam) ali elektronsko pošto uporablja na kakršenkoli drug nedovoljen način stranki začasno onemogočiti dostop do storitev, če ne odstrani nedovoljenih vsebin takoj po opozorilu ponudnika

7. Sprememba in prekinitev pogodbe

Pogodba med naročnikom in ponudnikom je sklenjena za čas enega leta ali za obdobje, ki je določeno na elektronskem naročilu. Datum sklenitve pogodbe je določen z dnevom nakazila za naročene storitve na transakcijski račun ponudnika.

Če to ni posebej določeno, mora stranka prekinitev pogodbe zahtevati v roku 15 dni pred iztekom pogodbenega obdobja. V nasprotnem primeru se pogodba avtomatsko podaljša.

V primeru storitev, za katere je to posebej določeno, se stranka obvezuje, da bo najkasneje v 15 dneh pred iztekom pogodbe ponudnika obvestila o podaljšanju pogodbe. Če pogodba ni bila podaljšana, se smatra, da je stranka ne želi podaljšati. Pogodba preneha veljati na datum izteka pogodbenega roka. Ponudnik bo stranki ukinil nadaljnjo uporabo storitev, ki so bile predmet pogodbe in ukinil uporabniški račun stranke.

V primeru, da katerakoli stran krši določila te pogodbe, lahko pogodbo obe stranki kadarkoli brez odpovednega roka prekineta. Prekinitev pogodbe mora biti pisna.

Naročnik je dolžan do dneva prekinitve pogodbe poravnati vse svoje obveznosti, ki se nanašajo na storitve, ki so bile predmet pogodbe. Če naročnik predčasno prekine pogodbo, ni upravičen do povračil vnaprej plačanih zneskov, razen v primeru, ko je ponudnik kršil pogodbene obveznosti.

Če ponudnik prekine pogodbo iz kakršnihkoli razlogov, je stranka upravičena do povračila sorazmernega dela vplačanih zneskov. Stranka ni upravičena do povračila v primeru zlorabe storitev Odeni in/ali namerno povzročene škode. V primeru namerno povzročene škode ponudniku ali partnerjem Odeni lahko ponudnik zahteva povračilo stroškov, ki so nastali zaradi povzročene škode.

Naročnik lahko storitve gostovanja za naslednje obračunsko obdobje odjavi najkasneje 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja. Prekinitev storitve gostovanja mora biti v pisni obliki ali v digitalni obliki podpisani s metodo vnaprej dogovorjeno z ponudnikom. Naročnik se obvezuje, da bo poravnal vse svoje obveznosti do dneva prekinitve.

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, je izrecno prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje pogodbe, kar ima za posledico TAKOJŠNJO prekinitev prekinitev pogodbe in z njo povezanih storitev.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine.

8. Cene in komercialni pogoji

Z uporabo storitev ponudnika se stranka strinja, da bo zanje plačala zneske kot so navedeni na veljavnem objavljenem ceniku. Izvedena plačila so nepovratna razen če se ponudnik odloči drugače.

Stranka se strinja, da bo za uporabo in plačilo storitev navedla točne podatke.

Veljavni cenik storitev je objavljen na spletnih straneh Odeni. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cenika brez predhodnega obvestila. Nove cene začnejo veljati z dnem objave novega cenika na spletnih straneh.

Stranka mora storitve, ki jih naroči, plačati vnaprej razen v primerih, ko je to določeno drugače.

Stranka bo plačilo storitev opravila v roku in na način, ki je določen ob oddaji elektronskega naročila. Če to ni drugače določeno, je rok za plačilo 15 dni od predračuna, ki ga pošlje ponudnik. Ko bo stranka opravila plačilo, ji ponudnik izda račun.

V primeru zamude pri plačilu si ponudnik pridržuje pravico do zaračunavanja zamudnih obresti. V primeru, da stranka računa ne plača v 15 dneh po zapadlosti računa ima ponudnik pravico naročniku po predhodnem obvestilu takoj prekiniti dobavo vseh storitev.

Stranka plačilo izvede po predračunu, ki ji ga ponudnik pošlje v elektronski obliki.

V primeru, da stranka podaljšuje storitev, se zavezuje, da bo izvedla plačilo podaljšanja storitve v roku, ki je naveden na predračunu. Če ni drugače določeno, je ta rok 15 dni.

Plačilo bo stranka izvedla na transakcijski račun ponudnika, ki je naveden na predračunu. Po opravljenem plačilu ponudnik izda račun stranki.

Tudi v primeru, da je plačilo storitev v strankinem imenu z njenim pooblastilom izvedel njen zastopnik, je stranka dolžna upoštevati te splošne pogoje.

Ponudnik stranki ni dolžan vrniti denarja za plačano obdobje v primeru, če stranka prekine pogodbo pred iztekom pogodbenega roka brez krivde ponudnika.

9. Obveščanje

Ponudnik si pridržuje pravico, da stranki pošilja informacije, ki so nujno potrebne za normalno delovanje in kvaliteto storitev.

Naročnik dovoli ponudniku, da mu ta po elektronski pošti pošilja informacije in obvestila, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika v času trajanja pogodbenega razmerja.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila strankam. Vse spremembe splošnih pogojev bodo stopile v veljavo takoj po objavi. Stranka se strinja, da bo redno obiskovala spletne strani ponudnika in bo tako seznanjena z morebitnimi spremembami.

10. Reklamacije

Na izstavljen račun ima stranka pravico ugovarjati najkasneje v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Ugovor mora poslati v elektronski obliki na elektronski naslov podpora@odeni.com ali v pisni obliki na naslov podjetja ponudnika. Stranka je o izidu reklamacijskega postopka obveščena v roku 15 dni od prejema reklamacije.

11. Konkurenca in varovanje podatkov

Naročnik in ponudnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali vse podatke v zvezi s sodelovanjem celoten čas sodelovanja. Vse podatke bosta varovala vsaj še 3 leta po prenehanju veljavnosti pogodbe.

Stranka je dolžna storitve ponudnika uporabljati v skladu s temi splošnimi pogoji in zakonom. Sama je odgovorna za dostop do svojega sistema in za varovanje svojih uporabniških podatkov.

Strankina poskušanja pridobivanja dostopnih podatkov in gesel drugih naročnikov, preizkušanja varnostnih lukenj in uporaba škodljive programske opreme so razlog za odpoved pogodbe in za sprožitev ustreznih postopkov proti stranki.

Ponudnik ne odgovarja za osebne podatke stranke v primeru napadov na strežnike ali drugih nepooblaščenih vstopov v sistem.

12. Tehnična podpora

Tehnična podpora ponudnika je strankam na voljo med delavniki od 08:00 do 16:00. Izvaja se izključno preko elektronske pošte podpora@odeni.com. Ponudnik je dolžan upoštevati samo zahtevke, ki so bili poslani na elektronski naslov podpora@odeni.com.

13. Odgovornost za škodo

Stranka se strinja, da odveže ponudnika in partnerje vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški.

Neupoštevanje katerekoli postavke ali dela postavke teh splošnih pogojev se smatra kot kršitev. O kršitvi ponudnik stranko lahko opozori pisno. V primeru, da v 30 dneh od izdaje opozorila stranka ne dokaže, da ni kršila teh pogojev, ji lahko ponudnik brez predhodnega obvestila ukine ali onemogoči dostop do storitev.

14. Sodna pristojnost

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta ravnala kot dobra gospodarja. Spore bosta reševala sporazumno. V primeru spora se bodo vsa sporna razmerja med ponudnikom in naročnikom reševala pred pristojnim sodiščem v Mariboru.

Vse pravice in obveznosti, ki so predmet teh splošnih pogojev, veljajo za vse pravne naslednike ponudnika in naročnika.

15. Ostalo

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.